SPECIAL OFFERS! HOT-SALES PERIOD 01-31/JUL/2021 ONLY

SALE UP TO 20% OF ON HOT-SALES MONTH SHOPPING

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ชีวาสเต็ม จำกัด
ถือกำเนิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากการมองเห็นการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีอย่างไม่หยุดยั้งทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนแต่มีอำนาจไร้ขีดจำกัดที่สามารถสร้างและทำลายล้างได้เช่นกัน แต่สุดท้ายแล้วมนุษย์เราก็คือผู้ทำให้เกิดขึ้นและก็คือผู้ได้รับผลกระทบในเวลาเดียวกัน ดังนั้นหากเราสามารถเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นต่อการสร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและเข้าใจที่จะรักษาสมดุลกับธรรมชาติแล้วละก็ การพัฒนาอย่างยั่งยืนก็จะก่อกำเนิดพลังมหัศจรรย์ในทางบวกให้กับทุกคนและทุกสิ่งได้ดำเนินไปอย่างสมดุลไม่ทำลายซึ่งกันและกัน
บริษัท ชีวาสเต็ม จำกัด มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและกระตุ้นให้ภาคการผลิตได้มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดสารพิษตกค้างออกสู่ตลาดให้มากขึ้น โดยเราเป็นตัวกลางในการคัดสรรและส่งมอบสินค้าคุณภาพไปยังผู้บริโภคให้ทั่วถึงที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยห่างไกลจากสถิติโรคมะเร็งและโรคจากสารพิษตกค้างในสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึ้นให้ทุกคนที่เรารักรอบตัวมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
นอกจากนั้น บริษัท ชีวาสเต็ม จำกัด ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาการเรียนรู้ตั้งแต่วัยเด็กด้วยทักษะ STEM ที่ประกอบไปด้วย Science(วิทยาศาสตร์) Technology(เทคโนโลยี) Engineering(วิศวกรรม) และ Math(คณิตศาสตร์) เพื่อให้เป็นรากฐานการสร้างนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติในอนาคตด้วยการคัดสรร สื่อการเรียนรู้ทักษะ STEM ที่ได้รับการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลกมาให้คนไทยได้สัมผัส รวมถึงการนำผลิตภัณฑ์ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในครอบครัวมาไว้ด้วยความตั้งใจสูงสุด

สโลแกน: สมดุลแห่งธรรมชาติและนวัตกรรมเพื่อชีวิต
สัญลักษณ์ตัวแทน: ใบไม้ ที่สื่อถึงธรรมชาติที่อ่อนโยนแต่ทรงพลังเหนือเทคโนโลยี และ หุ่นยนต์ที่เป็นตัวแทนเทคโนโลยีที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้ทั้ง2สิ่งอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน ด้วย พลังมหัศจรรย์แห่งสมดุล
กลุ่มธุรกิจ: เป็นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่มใหญ่ คือ
1.Cheva=ชีวา=ชีวิต =Nature=ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นมิตรอย่างยั่งยืนต่อชีวิต เช่น พืชผักผลไม้ปลอดสารพิษ
ประกอบด้วย สินค้า 3 หมวดหมู่ คือ
1.1 ชีวา-อาหารปลอดสารพิษ เช่น ผัก ผลไม้ ไข่ เนื้อสัตว์ ฯลฯ
1.2 ชีวา-สินค้าธรรมชาติ เช่น ดอกไม้ ต้นไม้ ฯลฯ
1.3 ชีวา-ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ เช่น เครื่องใช้จากวัสดุธรรมชาติ ยาสมุนไพร เครื่องสำอาง ฯลฯ
2.STEM=ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ต่อมนุษย์และไม่ทำลายธรรมชาติจาก 4ด้าน คือ Science | Technology | Engineering | Math
ประกอบด้วย สินค้า 3 หมวดหมู่ คือ
2.1 STEM เพื่อการเรียนรู้ เช่น สื่อการเรียนการสอน
2.2 STEM เพื่อความสนุก เช่น ของเล่นเสริมทักษะ
2.3 STEM เพื่อคุณภาพชีวิต เช่น เครื่องใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน